Odszkodowania za wywłaszczenie I

Na przestrzeni ostatnich lat infrastruktura drogowa w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Budowane są zarówno autostrady, drogi szybkiego ruchu, czy mniejsze drogi lokalne. Proces ten ma w założeniu służyć wszystkim obywatelom, często jednak wiąże się on z koniecznością wywłaszczenia nieruchomości należących do prywatnych podmiotów. Czasem, pod drogę zajmowana jest jedynie niewielka część nieruchomości, innym razem cała działka, na której stał nasz dom lub która stanowiła naszą inwestycję na przyszłość. Niezależnie od tego, jak dużą część nieruchomości przejęto na realizację inwestycji celu publicznego, osobie wywłaszczonej zawsze należy się odszkodowanie. Wypłata słusznego odszkodowania za przymusowe odjęcie prawa własności jest warunkiem legalności wywłaszczenia i znajduje swe oparcie w przepisach rangi konstytucyjnej. Osoba wywłaszczana często nie wie, że może mieć wpływ na wysokość należnego jej odszkodowania.

Nasza kancelaria, przy udziale wyspecjalizowanych prawników, świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie uzyskania słusznego odszkodowania. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, dotyczących zarówno samej legalności wywłaszczenia, jak i ustalających odszkodowanie. Mając na uwadze również fakt, że wypłata odszkodowania następuje w znacznym odstępie czasu od wywłaszczenia, pomagamy przeciwdziałać nadmiernej opieszałości organów w procedurze wypłaty odszkodowania oraz podejmujemy działania zmierzające do wypłaty zaliczek na poczet przyszłych odszkodowań.