Rodzinne

Rozwód

Rozwodowi i postępowaniom w sprawach rozwodowych zazwyczaj cechują się wysokim poziomem emocjonalności, a także brakiem porozumienia czy rozbieżnością celów małżonków. Dlatego też ważne jest, aby przed złożeniem pozwu o rozwód strona zwróciła się do podmiotu zawodowo zajmującego się sprawami rodzinnymi, który fachowo i rzetelnie oceni sprawę, a w konsekwencji może doradzić przy podjęciu związanych z tym decyzji.

Kiedy można wystąpić z pozwem o rozwód?

– Orzeczenie rozwodu może nastąpić, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

– Przez zupełny rozkład pożycia należy rozumieć rozpad, gdy uległy zerwaniu więzi jakie łączyły małżonków tj. więź fizyczna, emocjonalna i gospodarcza.

– Więź fizyczna oznacza pożycie małżonków, więź emocjonalna odnosi się do relacji uczuciowych, które łączyły małżonków, zaś więź gospodarcza obejmuje więzi ekonomiczne łączące małżonków.

– Trwały rozkład pożycia występuje natomiast, gdy rozłam jest tak daleko idący, że nie ma szans na poprawę relacji.

Kiedy orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne?

Orzeczenie rozwodu jest jednak niedopuszczalne – mimo istnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia – w trzech przypadkach:

– Gdy wskutek rozwiązania związku małżeńskiego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci co oznacza, że wskutek rozwód mógłby wywrzeć negatywy wpływ na rozwód duchowy i fizyczny dziecka.

– Jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Dokonując oceny dopuszczalności rozwodu w tym aspekcie należy mieć na uwadze zatem przede wszystkim wiek małżonków, stan zdrowia czy zdolność do zaspokajania podstawowych potrzeb.

– Jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, drugi zaś z małżonków na rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

– o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód, co stanowi podstawę wyroku rozwodowego

– o winie rozkładu pożycia małżeńskiego (z winy jednego małżonków czy z winy obojga), zaś na zgody wniosek stron zaniecha orzekania o winie;

Jeżeli małżonkowie mają wspólne dzieci, sąd orzeknie również o:

– o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków;

– o wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci;

– o miejscu stałego pobytu dziecka po rozwodzie;

– o kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi;

Dodatkowo, sąd rozwodowy może wydać rozstrzygnięcie również o:

– eksmisji z mieszkania jednego z małżonków na żądanie drugiego z powodu rażąco nagannego postępowania uniemożliwiającego wspólne zamieszkiwanie,

– o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania po rozwodzie,

– o podziale wspólnego mieszkania lub przyznania go jednemu z małżonków na zgodny wniosek stron, jeżeli jest to możliwe,

– o podziale majątku wspólnego stron na wniosek jednego z małżonków, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Reasumując należy podkreślić, iż profesjonalny pełnomocnik może pomóc określić co jest ważne dla klienta i co klient chciałby osiągnąć. Nieoceniona jest również pomoc zawodowego pełnomocnika, który może w sposób rzetelny dokonać oceny sytuacji. Dlatego też nasza Kancelaria może pomóc Ci określić w konkretnej sprawie:

– Czy w sprawie występują podstawy do wystąpienia z pozwem o rozwód?

– Czy w sprawie wskazane jest wystąpienie z pozwem o rozwód bez czy z orzekaniem o winie?

– Jak ustalić sposób opieki nad wspólnymi dziećmi po rozwodzie?

– Czy przysługują alimenty na dzieci i w jakiej wysokości?

– Czy w sprawie o rozwód możliwe jest dokonanie podziału majątku wspólnego?

– Jak przebiega postępowanie rozwodowe i jakie skutki wywołuje rozwiązanie związku małżeńskiego?

– Jakie koszty niesie za sobą wytoczenie sprawy o rozwód?

Odpowiedzi na te i inne pytania będzie najlepiej uzyskać w toku porady prawnej udzielonej przez osobę zawodowo zajmującą się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, który w oparciu o doświadczenie zawodowe pozwoli wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie zawiłych problemów jakie wiążą się ze sprawami rodzinnymi.