Sprawy gospodarcze

ptt_faqs

Sprawy gospodarcze

Znaczna część gruntów rolnych znajduje się w rękach podmiotów prywatnych i nie jest w żaden sposób zagospodarowana, a tym samym, nie przynosi ich właścicielom żadnych wymiernych korzyści. Odpowiednio zaplanowane działania, w których wsparcia udzieli nasza Kancelaria, pozwolą zmienić ten stan rzeczy i doprowadzić co sytuacji, w której niewykorzystywane dotąd nieruchomości, z reguły stanowiące działki o przeznaczeniu rolnym, przyniosą Klientowi określony zysk. 

Kancelaria Adwokata Remigiusza Gołębiowskiego specjalizuje się między innymi w:

Informacja o postępowaniach gospodarczych

Specyfika obrotu gospodarczego w powiązaniu z profesjonalnym charakterem działalności prowadzonej przez przedsiębiorców wymaga ciągłego monitorowania zmian, jakie zachodzą w prawie. Nowe uregulowania, które już obowiązują lub w najbliższej przyszłości wejdą w życie wiążą się często z coraz to nowymi obowiązkami nakładanymi na uczestników transakcji dwustronnie profesjonalnych. Zmiany, które już zaczęły obowiązywać lub dopiero wejdą w życie będą miały niebagatelny wpływ na działalność już istniejących firm, jak i na możliwość rejestracji i prowadzenia działalności przez nowe podmioty gospodarcze. W praktyce oznacza to, że we wszystkich sprawach natury gospodarczej przedsiębiorcy powinni zachować szczególną ostrożność i analizować następujące zmiany, aby nie miało to negatywnego skutku w przyszłości. Mimo bowiem faktu, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców organy w swoich działaniach winny kierować się zasadą zaufania do przedsiębiorcy oraz zakładać, iż działają oni zgodnie z prawem, uczciwie i z poszanowaniem dobrych obyczajów, niejednokrotnie organy państwowe konsekwentnie dążą do egzekwowania norm obowiązującego prawa. Oznacza to, że konieczne jest prawidłowe zrozumienie treści przepisów, z uwzględnieniem aktualnego stanowiska organów administracji państwowej oraz orzecznictwa sądów powszechnych, co przy wysokim stopniu ich skomplikowania, jak również braku przejrzystości i jasności nie jest rzeczą łatwą, nawet dla profesjonalistów jakimi są przedsiębiorcy. Można wręcz dojść do przekonania, że brak aktualnej wiedzy związanej z wdrażanymi zmianami legislacyjnymi stanowi jedno z ryzyk prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. 

Wobec powyższego istotnym jest, aby zarówno w przypadku wydawałoby się błahych decyzji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, jak również poważnych przedsięwzięć gospodarczych, wszelkie wątpliwości były konsultowane i szczegółowo omawiane ze specjalistą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu wszelkiego typu spraw gospodarczych, w tym zarówno spraw z zakresu prawa administracyjnego (prawo podatkowe, kontrola celno-skarbowa, wydawanie interpretacji indywidualnych), prawa karnego i przestępczości gospodarczej, aż po reprezentowanie podmiotów przed sądami i organami egzekucyjnymi (powództwa cywilne, windykacja należności) w celu zapewnienia pełnego wsparcia procesowego.

Nasza Kancelaria mając na uwadze potrzebę zapewnienia racjonalnej i efektywnej działalności podmiotów gospodarczych oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych – zarówno osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak również spółek osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) czy spółek kapitałowych

(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna). Każdy klient może liczyć na indywidualną i dostosowaną do potrzeb prowadzonej przez niego działalności ocenę podejmowanych działań, jak również na wsparcie związane z bieżącym prowadzeniem działalności (analiza i sporządzanie umów, sporządzanie opinii prawnych, reprezentacja na etapie przedprocesowym, sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, uchwał) czy przy rozwiązywaniu powstałych sporów (sprawy cywilnoprawne, postępowanie gospodarcze, kontrole podatkowe, powództwa przeciwezekucyjne), jak również doraźne porady prawnej lub stałą obsługę prawną. 

Powyższe istotne jest w szczególności z uwagi na przywrócenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, co nastąpiło na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany w założeniu mają zapewnić szybsze i sprawniejsze rozpoznawanie spraw o charakterze gospodarczym. Jednocześnie jednak w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawnych postępowania gospodarcze wiąże się z wprowadzeniem szeregu zmian w postępowaniu cywilnym np. brak możliwości wniesienia powództwa wzajemnego, przedstawienie dowodów z zakreślonym przez sąd terminie, ograniczenie powołania dowodów z zeznań świadków, ograniczenie zarzutu potrącenia, dodatkowe wymogi formalne w pozwie. Brak spełnienia nowych obowiązków przez stronę będzie wiązało się z negatywnymi skutkami procesowymi np. w postaci pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów. Jednocześnie w przepisie art. 4582 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego określono katalog spraw, które podlegają rozpoznaniu według tych przepisów, w tym przykładowo: 

  • spawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, które obejmują wszelkie spory powstałe między przedsiębiorcami (np. osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, spółkami osobowymi i kapitałowymi). Jednocześnie sprawy takie będą podlegały rozpoznaniu przez sądy gospodarcze również w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez jedną ze stron; 
  • sprawy ze stosunku spółki, w tym spółek handlowych (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej) a także umowy spółki cywilnej. Jednocześnie sprawami ze stosunki spółki będą sprawy pomiędzy wspólnikami a spółką czy sprawy wewnętrzne spółki (np. uchylenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki ograniczoną odpowiedzialnością, o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), czy odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki; 
  • aktualnie status sprawy gospodarczej uzyskały również sprawy z umów o roboty budowlane, które dotychczas były sprawami cywilnymi. Obecnie zatem nawet jeżeli osoba, która nie jest przedsiębiorcą i zleci budowę domu przedsiębiorcy to sprawa z tej umowy będzie rozstrzygana przez sąd gospodarzy, mimo że jedna z jej stron (inwestor) nie będzie przedsiębiorcą. 
  • sprawy wynikające z umów leasingu, które w praktyce obrotu gospodarczego najczęściej są zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, jednakże kontrakty leasingowe mogą zawierać nie tylko profesjonaliści (z obu stron przedsiębiorcy), ale także konsumenci; 
  • sprawy przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub solidarnie, z mocy prawa lub czynności prawnej obejmują np. sprawy wytoczone przeciwko: poręczycielowi niebędącemu przedsiębiorcą, który poręczył za dług przedsiębiorcy na podstawie umowy poręczenia, dłużnikowi hipotecznemu, właścicielowi rzeczy ruchomej obciążonej zastawem, osobie przystępującej do długu przedsiębiorcy na podstawie umowy o kumulatywnym przystąpieniu do długu, sprawa przeciwko poręczycielowi wekslowemu, jeżeli wystawcą weksla był przedsiębiorca; 
  • z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego dotyczące upadłości przedsiębiorców i osób fizycznych oraz wynikających z procesu restrukturyzacji ich długu, w tym w szczególności spory w zakresie postępowania upadłościowego (np. wnioski o ogłoszenie upadłości, wnioski o zabezpieczenie majątku dłużnika, zgłaszanie wierzytelności na listę wierzytelności, wnioski o uzupełnienie listy wierzytelności, wnioski o wyłączenie majątku z masy upadłości, zmiana trybu postępowania upadłościowego). 

Obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje również bardzo często sprawy z zakresy prawa karnego gospodarczego, które wymagają znajomości realiów obrotu gospodarczego, funkcjonowania instytucji finansowych, czy też zagadnień rachunkowości. Do kategorii tego rodzaju sprawy najczęściej zalicza się przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu np. wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym (art. 296 k.k.), wyłudzenia kredytów, pożyczek bankowych, dotacji, subwencji (art. 297 k.k.), wyłudzenia odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia (art. 298 k.k.), pranie brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.), udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela (art. 300 k.k.), zaspokojenie wybranych wierzycieli (art. 302 k.k.), nierzetelne prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej (art. 303 k.k.) i udaremnienie przetargów publicznych (art. 305 k.k.). Obecnie przedsiębiorcy bardzo często muszą mierzyć się z zarzutami popełnienia przestępstw skarbowych w zakresie np. uchylania się od opodatkowania i narażenie podatku na uszczuplenie (art. 54 k.k.s.), oszustwa i karuzeli podatkowej (art. 56 k.k.s.), uporczywego naruszania terminu wpłaty podatku (art. 57 k.k.s.), firmanctwa (art. 55 k.k.s.), niewystawienia faktury albo rachunku (art. 62 § 1 k.k.s.) czy obrotu pustymi fakturami (art. 62 § 2 k.k.s.). Mając zaś na uwadze, że prawo karne skarbowe ma na celu ochronę interesu fiskalnego skarbu państwa, walka z tego rodzaju przestępstwami podlega stałej intensyfikacji. 

Bieżąca analiza zachodzących zmian jest szczególnie ważna w celu zapewnienia przeciwdziałania zatorom płatniczym i poprawę płynności finansowej przedsiębiorców. Powyższemu służyło wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w zakresie podwyższenia zryczałtowanych kosztów dochodzenia wierzytelności oraz wysokich kar pieniężnych dla spółek, które najbardziej opóźniają się z regulacją wierzytelności wobec swoich kontrahentów. Nasza kancelaria w takich sprawach udziela wszelkiej pomocy prawnej, celem jak najlepszego zabezpieczenia interesów klientów. 

W ramach spraw prowadzonych w Kancelarii, nasi specjaliści udzielają także kompleksowej pomocy prawnej w ramach postępowań rejestrowych i reprezentowania przedsiębiorców przed Krajowym Rejestrem Sądowym. W tym zakresie udzielamy pomocy prawnej między innymi w przedmiocie zakładania działalności gospodarczej, przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną lub spółkę handlową, zakładania spółki cywilnej lub spółki handlowej, procesu przekształcania, likwidacji spółek, a także obsługą organów podmiotów gospodarczych (walne zgromadzenia, zgromadzenia wspólników). Praktyka obejmuje także pełne zastępstwo przed sądami rejestrowymi – KRS oraz przygotowywaniem odpowiednich dokumentów do wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców (np. uchwał organów spółek, protokołów zgromadzenia, wniosków o wpis zmian). Prawidłowe skonstruowanie wniosku i załączenie dokumentów stało się wysoce istotne w związku cyfryzacją postępowania rejestrowego i możliwością składania wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców wyłącznie elektronicznie, która to zmiana obowiązuje od 1 lipca 2021 r.  Brak lub wadliwe złożenie wniosku może natomiast wiązać się z negatywnymi skutkami dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców oraz narażać na ewentualną odpowiedzialność cywilną lub karną. 

Reasumując, Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej przedsiębiorcą zarówno w zakresie cywilnoprawnym, w tym reprezentuje podmioty gospodarcze na wszystkich etapach postępowania cywilnego, karego i karnoskarbowego. Powierzenie prowadzenia spraw związanych z działalnością Twojego przedsiębiorstwa Kancelarii posiadającej doświadczenie w prowadzeniu wszelkiego typu spraw gospodarczych zapewnia poczucie bezpieczeństwa, oszczędność czasu i minimalizację kosztów.